آسیا پی سی

شرکت قطعات کامپیوتری

مشاهده محصولات

اطلاع از نحوه ی ساخت قطعات کامپیوتر

ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺟﺬب ﻛﻨﺪ . 2 - اﻳــﻦ آﮔﻬــﻲ ﺑﺎﻳــﺪ ﺑــﺮاي ﻛــﺎرﺑﺮان ﺧــﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨــﺪه ﻧﺒــﻮده، در ﻛﻮﺗــﺎه ﺗــﺮﻳﻦ ﺷــﻜﻞ ﻣﻤﻜــﻦ ﻫــﺪف ﺧــﻮد را ﺑﻴــﺎن ﻛﻨــﺪ . 3 - ﭘﻴــﺎم ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﻳــﺪ ﺑــﻪ روﺷــﻨﻲ و واﺿــﺢ در اﻳــﻦ آﮔﻬــﻲ ﻣﻄــﺮح ﺷــﻮد و ﺑــﺮاي ﻣﺨﺎﻃــﺐ ﮔﻨــﮓ ﻧﺒﺎﺷــ ـﺪ . 4 - ﻣﺤﺘﻮاي آﮔﻬﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ . 5 - ا ﻳﻦ آﮔﻬﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺰاﻳﺎي ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ را ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺮح دﻫﺪ
,,,

هارد

6

لوازم جانبی

tt

ماوس

11

مانیتور

 
parallax layerparallax layer

 
شمارنده 1
 
شمارنده 2
 
شمارنده 3
 
شمارنده 4